Tiltak og tjenester for barn og unge

Ansatte i Gjesdal viser vei

Når innbyggere kontakter deg og ber om hjelp, skal de bli godt møtt. Vi skal unngå at de blir sendt «rundt forbi» i kommunen: 

  • Når du/avdelingen kan hjelpe: Du avtaler videre kontakt snarest.
  • Når annen avdeling er riktig: Informer om tlf. nummer og kontaktperson.
  • Når du/avdelingen er usikre på hvem som kan hjelpe:
    a) Sjekk opp internt og ring tilbake med informasjon
    b) Ta initiativ til drøfting med vedkommende og aktuelle avdelinger
  • Når en familie har kontakt med en avdeling og dere vurderer at andre skulle vært koplet på: Inviter samarbeidspartnere til et felles møte med familien der dere avklarer behov for videre oppfølging.

Helsestasjon

Les mer om Helsestasjonen. Eksempler på tiltak:

Tiltak Målgruppe Ansvar
Foreldrekurs: Trygghetssirkelen (COS-P) for småbarnsforeldre 0-5 år Helsestasjon
Foreldreveiledning 0-5 år Helsestasjon
Pårørendegrupper for barn 8-12 år
Helsestasjon og familiesenter
Skilsmissegrupper/grupper for barn med 2 adresser 2-10. klasse Skolehelsetjeneste
Veiledning v/behov Svangerskap Jordmortjeneste
Foreldreveiledning 6-16år Skolehelsetjeneste
Samtaler v/behov 7-16 år Skolehelsetjeneste

 

Familiesenter

Les mer om Familiesenteret. Eksempler på tiltak:

Tiltak Målgruppe Ansvar
Foreldrekurs: Trygghetssirkelen (COS-P) for småbarnsforeldre Foreldre til barn 1-12 år Familiesenter
Foreldrekurs: Trygghetssirkelen (COS-P) for ungdomsforeldre Foreldre til ungdom 12-18 år Familiesenter
Gruppe for engstelige barn 8-12 år Familiesenter
Pårørendegrupper for barn 8-12 år Familiesenter og helsestasjon
Foreldreveiledning Foreldre med  barn 0-18 år Familiesenter
Individuelle samtaler med barn/unge Barn opp til 18 år Familiesenter
Familiesamtaler Familier med  barn 0-18 år Familiesenter
Jente/guttegrupper Barne- og ungdomsskole Familiesenter sammen med skole
Temakvelder/kurs Ved aktuelle utfordringer Familiesenter sammen med andre
Tverrfaglig samarbeid Familier med barn fra 0-18 år Familiesenter i samarbeid med andre instanser

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Les mer om PPT. Eksempler på tiltak:

Tiltak Målgruppe Ansvar
rePulse 7-12 år. Elever med reguleringsvansker Rådgiver PPT
Veiledning til foresatte 3 mnd – 6 år Rådgiver PPT
Veiledning til barnehageansatte 1-6 år Rådgiver PPT
Veiledning til ansatte i skolen 1. – 10. klasse Rådgiver PPT
Samtale med barn 5 – 16 år Rådgiver i PPT

Barnevern

Les mer om Barneverntjenesten. Barnevernet kartlegger først barnets, ungdommens og familiens situasjon og vurderer hva familien trenger. Deretter kan ulike tiltak settes inn, bl.a.

Familieråd
Veiledning individuelt eller i gruppe for foreldre
Veiledning og oppfølging av barn og ungdom
Økonomisk bistand til barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter o.l.
Besøkshjem
Støttekontakt
Foreldre- og barn senter
Midlertidig eller langvarig plassering utenfor hjemmet i fosterhjem eller institusjon
Ettervern for ungdom opp til 25 år dersom de har hatt tiltak før de ble 18 år

Du kan lese mer om ulike tiltak her.