-

Om BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Gjesdal, er en samhandlingsmodell som brukes i kontakt med gravide, barn/unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring til. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) bidrar til tidlig innsats, samordning av tjenestene og god brukermedvirkning.

Tidlig innsats handler om å oppdage og følge opp så tidlig som mulig for å unngå at utfordringer utvikler seg negativt. Det kan være forhold i hjemmet, forhold hos barnet/ungdommen/familien, eller faktorer i miljøet rundt som bidrar til utfordringene. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen er sentrale, både i å oppdage vansker og å følge dem opp. Hjelpetiltakene skal styrke beskyttende faktorer og redusere risikofaktorer rundt familien.

Samordning av tjenestene betyr at det er helhet og sammenheng i hjelpen som tilbys. Det er godt samarbeid mellom familien og ulike hjelpeinstanser, og det er tydelig hvem som gjør hva. Samarbeidet evalueres jevnlig. BTI-modellen bidrar til god samhandling mellom ulike avdelinger/tjenester, slik at vi jobber målrettet, effektivt og helhetlig – og uten at det blir brudd i oppfølgingen.

God brukermedvirkning innebærer at tilbudet tilpasses familiens behov. Barnet/ungdommen og foresatte er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Barn og unges stemme kommer tydelig frem. Barn og unge har rett til å bli hørt og deres meninger skal vektlegges. Videre er BTI-modellen basert på at foresatte i utgangspunktet alltid er en del av løsningen.

Fysisk og psykisk skolemiljø (§ 9A-saker). I arbeid med 9A-saker er det ifølge Opplæringsloven skolen som har ansvaret for aktiviteten og handlingsplanen som skal utarbeides til hjelp for barnet/ungdommen. Hjelpetjenestene vil være et supplement til skolens arbeid, men kan ikke overta ansvaret som skolen har.

BTI består av en grunnmodell med tilhørende handlingsveileder, ulike verktøy og den avgjørende kompetansen til ansatte.

Grunnmodellen beskriver hvordan samhandlingen legges til rette på fire nivå, avhengig av omfang og hvilke aktører som involveres.

Nivå 0: Avklarer om det er grunnlag for undringen eller bekymringen.

Nivå 1: Beskriver tiltak innenfor hver enkelt avdeling/tjeneste.

Nivå 2: Beskriver et enkelt tverrfaglig samarbeid, helst mellom to avdelinger/tjenester. Det pekes på hvem som koordinerer arbeidet.

Nivå 3: Beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester. Nivåene og tjenestene bindes sammen gjennom en samarbeidsstruktur som er basert på at en aktør har ansvar for å koordinere arbeidet.

Handlingsveilederen i Gjesdal (BTI-veilederen) er selve oppskriften på hvordan vi skal gå fram når vi har en undring eller er bekymret. Veilederen beskriver strukturene og prosessene i hver enkelt avdeling/tjeneste og mellom avdelingene/tjenestene.

Verktøyene er de konkrete hjelpemidlene i arbeidet. Verktøyene inkluderer metoder, rutiner, råd og tips. Hjelpemidlene benyttes fra vi oppdager og vurderer en undring/bekymring, og videre gjennom de ulike fasene med å avgjøre, iverksette og evaluere hjelpetiltak.

Kompetansen til ansatte er avgjørende for at familien får rask, riktig og helhetlig hjelp. Vi trenger ansatte som har evne og mot til å se, høre og handle. Vi er opptatt av at ansatte har god relasjonskompetanse. Det innebærer at ansatte evner å se det enkelte barnet/ungdommen, avstemme egne følelser, være en varm leder og ta ansvar for kvaliteten på relasjonen.

Barn/unge og foresatte skal merke at ansatte i Gjesdal kommune spiller på lag for å finne gode løsninger. Det forutsetter ansatte med god kompetanse, en felles holdning om at vi løser oppdrag best sammen, og et solid system for tverrfaglig samarbeid. I BTI arbeidet er det viktig at ansatte har:

  • Kompetanse til å forstå og bruke samarbeidsstrukturene i BTI-modellen.
  • Kompetanse til å utføre oppgavene! Det innebærer å oppdage barn/unge og familier der det er grunnlag for undring, uro eller bekymring. Ansatte må videre ha god kompetanse i å samtale med barn/unge og foresatte, kunne iverksette hjelpetiltak og samarbeide med andre avdelinger/tjenester.