Nivå 0 Trinn 1

Definer undringen/bekymringen

Når du har en undring eller bekymring for et barn eller en ungdom, må du sette ord på det du kjenner. Det er ikke alltid like lett, for signalene kan være vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I høyremenyen finner du verktøy til hjelp.

NB: Tror du bekymringen kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), husk fristen på 5 virkedager for å innkalle foresatte til samtale.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Del undring/bekymring med leder

Del undringen/bekymringen din med nærmeste leder snarest.

Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med barn/ ungdom/foresatte.

Dokumenter observasjoner og hendelser ved hjelp av loggskriving, sosiogram eller andre observasjonsverktøy.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del undring/bekymring med foresatte og barn/ungdom

Planlegg, inviter og gjennomfør «Den nødvendige samtalen» med barnet/ ungdommen og foresatte. Barnet/ungdommen har rett til å si sin mening, og meningene skal vektlegges.

Gjelder det fysisk og psykisk skolemiljø (9a-sak), er fristen 5 virkedager. Ellers skal samtalen gjennomføres snarest og innen 2 uker etter at undring/bekymring har oppstått.

Du skal benytte verktøyene: Den nødvendige samtalen, oppskrift på gode møter og samtaletips barn og unge. Bruk gjerne analysekart, A3 og aktivitetsplan.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Grunn til videre oppfølging?

I den nødvendige samtalen blir det drøftet med foresatte, barnet/ungdommen om det er grunn til videre oppfølging.

Ved behov for å sette i gang tiltak i avdelingen, gå til nivå 1. Hvis det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Ved behov for å hente inn hjelp utenfor gjeldende avdeling/tjeneste, gå til nivå 2. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de til enhver tid kan be om hjelp dersom det oppstår vansker senere.

Husk dokumentasjon av prosessen og arkiver i digitalt arkiv.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Samarbeid med barn/ungdom/foresatte

Når det iverksettes tiltak i egen avdeling/tjeneste, er du ansvarlig for videre fremdrift. Du skal sikre tett samarbeid med foresatte/barnet/ungdommen. Barn/ungdom har rett til medvirkning og deres meninger skal vektlegges. Dokumenter samarbeid og prosesser i digitalt arkiv.

Det er mulig å søke råd og veiledning hos andre avdelinger/tjenester eller tverrfaglige team, uten at det opprettes et tverrfaglig samarbeid på nivå 2 og 3. Samarbeid med helsesykepleier på skolen kan regnes som tiltak i egen avdeling (nivå 1). Husk å få samtykke dersom saken drøftes med navn.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Skap felles forståelse og beskriv mål og tiltak

Inviter og gjennomfør møte med foresatte, barnet/ ungdommen der dere definerer problemstilling og blir enige om konkrete mål og tiltak. Legg aktivt tilrette slik at barnets stemme blir hørt. Avklar hvem som skal snakke med barnet/ungdommen dersom vedkommende ikke er tilstede.

Avtal tiltak både i hjemmet og i avdelingen. Det må komme tydelig frem i en tiltaksplan hvem som har ansvar for hva, og når tiltak skal evalueres. Bruk gjerne analysekart og A3.

Avtal tidspunkt for videre kontakt og evaluering av tiltak.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Det skal legges aktivt tilrette for barn og unges medvirkning. Husk at tiltak dokumenteres og arkiveres.

Forbered evalueringsmøtet. Hvis barnet/ungdommen ikke skal være tilstede på evalueringsmøtet, skal det avtales hvem som tar praten i forkant for å få tak i hans/hennes opplevelse av tiltakene.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Evaluer tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte. Alle involverte drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. Vektlegg barnets/ungdommens opplevelse av mål, tiltak og utvikling.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Beslutt veien videre

På bakgrunn av evalueringen, besluttes veien videre sammen med foresatte og barnet/ungdommen. Det er fire utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, og det er ikke lenger grunn til bekymring: Avslutt arbeidet.

2. Tiltakene har effekt, men dere er ikke i mål: Fortsett.

3. Tiltakene har ikke hatt ønsket effekt, men andre tiltak i avdelingen planlegges og gjennomføres. Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 2.

4. Tiltakene har ikke ønsket effekt, og det er behov for hjelp fra andre avdelinger/tjenester: Inviter samarbeidspartnere til møte på nivå 2 innen to uker.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Oppstart samarbeid med annen tjeneste

To eller flere avdelinger/tjenester, foresatte og barnet/ungdommen møtes for å samarbeide om felles mål og tiltak. Legg aktivt tilrette slik at barnets stemme blir hørt. Avklar hvem som skal snakke med barnet/ungdommen dersom vedkommende ikke er tilstede.

Avgjør hvem som skal koordinere arbeidet fremover, dvs. sikre fremdrift, tydelig møteledelse, referat og dokumentasjon i digitalt arkiv.

Følg oppskrift på gode møter i Gjesdal. Sikre samtykke. Vurder om firfotmodellen skal brukes i kartleggingen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Tverrfaglig møte: Planlegg tiltak

Når behov og utfordringer er drøftet, blir dere enige om konkrete mål og aktuelle tiltak. Det skal legges tilrette for barn og unges medvirkning i planleggingen.

Skriv mål og tiltak i tiltaksplan eller bruk A3. Avtal tiltak i hjemmet og i de ulike avdelingene. Det skal komme tydelig frem hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak og når tiltak skal evalueres.

Avslutningsvis blir dere enige om videre kontakt og tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på de ulike arenaer. Samtidig innsats er viktig. Det skal legges aktivt tilrette for barn og unges medvirkning. Husk at tiltak dokumenteres og arkiveres.

Forbered evalueringsmøtet. Hvis barnet/ungdommen ikke skal være tilstede på evalueringsmøtet, skal det avtales hvem som tar praten i forkant for å få tak i hans/hennes opplevelse av tiltakene.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evaluer tiltakene

Gjennomfør evalueringsmøte. Alle involverte drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. Vektlegg barnets/ungdommens opplevelse av mål, tiltak og utvikling.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Beslutt veien videre

På bakgrunn av evalueringen, besluttes veien videre sammen med foresatte og barnet/ungdommen. Det er fire utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, og det er ikke lenger grunn til bekymring: Avslutt arbeidet.

2. Tiltakene har effekt, men dere er ikke i mål: Fortsett.

3. Tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men andre tiltak i tjenestene kan iverksettes: Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

4. Tiltakene har ikke ønsket effekt, og det er behov for hjelp fra eksterne tjenester: Drøft aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding og kall dem inn til møte på nivå 3. Den som er ansvarlig for koordineringen kvalitetssikrer henvisning/melding, og sikrer samtykke fra foresatte og barnet/ungdommen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Første møte med aktuelle tjenester

En eller flere representanter fra Gjesdal kommune, foresatte, barnet/ungdommen presenterer behov og problemstilling for ekstern(e), henvist(e) tjeneste(r). Vurder om firfotmodellen skal brukes i kartleggingen.

Avgjør hvem som skal koordinere arbeidet fremover, dvs. sikre fremdrift, tydelig møteledelse, referat og dokumentasjon i digitalt arkiv.

Avklar hvem som kaller inn til neste samarbeidsmøte med foresatte, barnet/ungdommen og aktuelle tjenester. Følg oppskrift på gode møter i Gjesdal. Sikre samtykke.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Tverrfaglig møte: Planlegg tiltak

Aktuelle instanser legger fram en plan for utredning/ undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte, barn/ungdom og andre aktuelle tjenester. God koordinering og felles innsats er avgjørende for å lykkes.

Når behov og utfordringer er drøftet, blir dere enige om konkrete mål og tiltak. Barn og unges rett til medvirkning skal synliggjøres. Skriv mål og tiltak i tiltaksplan eller bruk A3. Det skal komme tydelig frem hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak og når tiltak skal evalueres.

Avtal videre kontakt og tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Det skal legges aktivt tilrette for barn og unges medvirkning. Husk at tiltak dokumenteres og arkiveres.

Forbered evalueringsmøtet. Hvis barnet/ungdommen ikke skal være tilstede på evalueringsmøtet, skal det avtales hvem som tar praten i forkant for å få tak i hans/hennes opplevelse av tiltaket.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evaluer tiltakene

Gjennomfør evalueringsmøte. Alle involverte drøfter i hvilken grad barnets/ungdommens situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Få med barnets/ungdommens opplevelse av mål, tiltak og utvikling. Barn/ungdom har rett til å si sin mening og meningen skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Beslutt veien videre

På bakgrunn av evalueringen, besluttes veien videre sammen med foresatte, barnet/ungdommen og aktuelle tjenester. Det finnes to mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn bekymring: Avslutt arbeidet.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt: Iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.

Barnet/ungdommen har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets/ungdommens meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy